En god og værdig ældrepleje en af kommunens grundlæggende primæropgaver. I takt med at vores borgere bliver

ældre og ældre og sundere og sundere, ændrer ældreplejens opgaver sig.

Vi skal kunne rumme den friske ældre med et aktivt seniorliv, den midlertidig syge ældre med behov for

hjælp og rehabilitering en overgang, til den meget plejekrævende ældre i eget hjem eller plejehjem, samt

borgere med demens. Uanset hvor vi  møder den ældre eller demente, vil vi arbejde for

værdighed, hvor borgeren skal være herre over eget liv så længe som muligt.

 

 Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen

 

Vi ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Derfor

vil vi sikre, at der er flere private leverandører, som er godkendt af kommunen, og som ældre kan vælge

imellem. Vi ønsker, at vore ældre visiteres til den hjemmehjælp, der skaber ordentlige og trygge rammer

efter behov og med en gennemskuelig tildeling. Vi går op i at skabe bedre velfærd og samtidig føre en

ansvarlig økonomisk politik, hvor vi har respekt for skatteydernes penge.

Derfor vil vi i højere grad spørge til prisen, når kommunen skal have en opgave lavet. Det er et godt princip,

når man skal have lavet en håndværkeropgave i hjemmet – og det er et godt princip i kommunen. Det giver

flere ressourcer til eksempelvis at styrke omsorgen andre steder. Vi vil arbejde for et godt niveau af basal

hjemmehjælp og hjemmepleje, med mulighed for valgfrie tilvalgsordninger. En række opgaver i

hjemmet og personlig pleje skal løses, mens en mere individuel tilgang til det frie valg, bedre tilgodeser den

enkelte borgers egen prioritering.

Derfor ønsker vi,  at ydelserne indenfor klippekortordningen gøres permanent, med mulighed for

individuelle til- og fra valg eller tilkøb.

 

Færre forskellige hjemmehjælpere til den enkelte.

 

Der er behov for at vi giver området et ”serviceeftersyn”.  Vi skal sørge for tryghed og kontinuitet og vi skal derfor

have hjemmeplejen tilrettelagt således, at der kommer færre forskellige hjemmehjælpere i den ældres hjem.

Pleje og omsorgspersonalet skal organiseres i mindre lokale enheder, og de skal have større frihed til selv

at tilrettelægge arbejdet. Vi skal væk fra stordrifts tanken og i stedet udnytte de fordele en organisering i mindre enheder giver.

 

Lokale plejehjem skal bevares

 

Venstre Aabenraa ønsker at aftalen om plejehjemsstrategien skal føres ud i livet. Derfor skal Grønningen i

Tinglev bevares. Vi ønsker at arbejdet med planlægningen afsluttes nu og nybygningen af det nye plejehjem

iværksættes.

Vi ser gerne et tæt samarbejde om udnyttelse af bygninger med synergi for lokalbefolkningen.

Vi ønsker en analyse af ægtefælleboliger i tilknytning til plejeboligerne medtaget i planlægningen,

for at kunne imødekomme ønsket om, at ægtepar kan forblive sammen, også når den ene

part bliver plejekrævende.

For Venstre Aabenraa er det vigtigt, at vi bibeholder de nuværende plejehjem i nærområderne, herunder

Bovrup, Løjt og Bylderup Bov.

På plejecentrene skal der være minimum 2 på nattevagt, og generelt skal normeringen være således at der kan ydes en værdig pleje.

 

Demensvenlige samfund og boliger.

 

Demens er en folkesygdom, som vil ramme flere og flere i fremtiden i takt med, at vi bliver ældre. Derfor vil

vi sikre, at kommunen bliver mere demensvenlig. I demensplanen 2025 er der afsat penge til en række

puljer, der skal understøtte et mere demensvenligt samfund. Dem skal vi gøre brug af på den bedst mulige

måde. Vi vil samle viden på området og indrette et passende antal af vores plejeboliger, så de bedst muligt

geografisk og indretningsmæssigt understøtter borgeren og de nærmeste pårørendes behov. Samtidig vil

vi afsætte administrative ressourcer, der skal sikre at vores medarbejdere hele tiden er opdateret på den

nyeste viden på området. Demensvenlige boliger skal indgå i den fortsatte implementering af vores

plejeboligstrategi.