Beskæftigelse

Mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver fremtidens store udfordring for virksomhederne i vores region.

I Venstre Aabenraa har vi derfor arbejdet for en investeringsstrategi, der skal udvide udbuddet af

arbejdskraft ved at sætte fokus på den gruppe af borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Investeringsstrategien har givet gode resultater og landsdækkende anerkendelse. Dette arbejde vil Venstre

Aabenraa fortsætte.

Men det er ikke kun et spørgsmål om mangel på arbejdskraft. Det er også et spørgsmål om at tiltrække den

rigtige arbejdskraft. Denne udfordring kan kun løses i et tæt samarbejde mellem de Sønderjyske

kommuner, jobcentrene og virksomhederne. Dette samarbejde vil Venstre Aabenraa udbygge.

 Investeringsstrategi

Vi mener at alle som udgangspunkt gerne vil forsørge sig selv, og at kontanthjælp er og skal være et

midlertidigt forsørgelsesgrundlag. Det er ikke meningen, at man skal parkeres på passiv, offentlig

forsørgelse i årevis. I Venstre Aabenraa vil vi fortsat investere i fremtidens arbejdskraft, og derfor skal de

gode erfaringer, der indtil videre har gjort 418 ud af 1380 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

selvforsørgende, komme endnu flere til gode. Vi vil have alle, de der kan arbejde med. Og de der er så

nedslidte, at det ikke giver mening med fuldtidsbeskæftigelse, tilbydes fleksjobs og i yderste konsekvens

førtidspension. Vi har med succes investeret i flere jobkonsulenter, og lavet målrettede virksomhedsrettede

tiltag og håndholdte indsatser. Det spor ønsker vi at følge.

 

Nytteindsats

Vi syntes at oprettelse af nyttejobs er et sundt princip. Man skal yde sit, for den kontanthjælp man får af

samfundet. Samtidig kan kommunen få udført en række opgaver, der normalt ikke er råd til. Nytteindsats er

omfattet af rimelighedskravet og må ikke være konkurrenceforvridende. Vi vil gerne udvide de opgaver der

udføres til glæde for de øvrige borgere, således at rengøring af skilte, bænke, strande, kunstværker og andre

offentlige installationer udvides. Desuden vil vi gerne udvide muligheden for – borger til borger hjælp – og

frivillighedsarbejde uden sanktioner. Selvfølgelig som et supplement, ikke en erstatning, af den normale

renholdelse. Vi vil indsamle gode ideer fra vores borgere, og udvide opgaveporteføljen indenfor nyttejobs.

Derved får vi afprøvet, hvor job-parate kommunens kontanthjælpsmodtagere er, og samtidig får kommunen

hjælp til de opgaver, der kunne være rare at få udført.

 

 Alle skal med                                                                                                                                          

Venstre Aabenraa tror på at et mangfoldigt arbejdsmarked, er et godt arbejdsmarked. Vi skal sikre at alle

der kan bidrage, bidrager. Og det gælder også unge, ældre og flygtninge. Vi skal målrette

beskæftigelsesindsatsen, så alle kommer med. Der skal tænkes i løsninger, der skaber bedre rammer, så

både unge ældre og flygtninge bliver en del af det arbejdende fællesskab. Her er et tæt samarbejde mellem

virksomheder og jobcentret afgørende.

Venstre Aabenraa vil forstærke fokus på paradoksproblemerne, hvor borgere står uden jobs og virksomheder

uden medarbejdere. Vi vil forstærke indsatsen overfor opkvalificering. Altså fra ufaglært til tillært eller faglært.

Vi skal være bedre til at hjælpe lokale virksomheder med at matche med arbejdsløse. Gerne med

supplerende opkvalificerende kurser og målrettede understøttende kurser i et forpligtigende samarbejde med

virksomhederne. Vi vil garantere nødvendig opkvalificering, hvis virksomheden garanterer ansættelse.

Kvoteflygtninge skal i jobpraktik umiddelbart efter deres ankomst, samt lære dansk på arbejdspladsen

suppleret med sprogkurser. Sprog og praktik skal følges ad.

 

Venstre Aabenraa vil arbejde for at tiltrække relevante uddannelser til Campus Aabenraa så uddannelse og

jobmuligheder matcher. Vi vil i et nært samarbejde med datacentre og underleverandører afdække, hvilke

behov for erhvervsuddannelser de ser, og hvilke specialuddannelser, der kommer i kølvandet på de nye

job-åbninger.

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for at motivere virksomheder til social ansvarlighed.  Men ønsker ikke

indarbejdet kædeansvar i kommunale anlægsopgaver.

 

Længere på literen

For at prioritere kernevelfærden, vil Venstre Aabenraa arbejde for kontinuerlig, at blive bedre til at finde mere

effektive modeller for den kommunale opgaveløsning. På den måde kan vi få mere velfærd for de samme

penge. Vi skal sammenligne os med de dygtigste kommuner og lære af hinanden. Vi skal stille

spørgsmålstegn ved om en opgave er en kommunal opgave, eller om den bør udføres af private aktører. Og i

sidste ende udfases, hvis ingen gider betale for ydelsen.

Vi vil prioritere kernevelfærden og arbejde for en stærk og slank offentlig sektor, der prioriterer

kerneopgaver som sundhed, ældrepleje, børn og unge, drift og vedligehold af kommunale anlæg. Modsat

mener vi, at det offentlige skal spille en mindre rolle på områder, som andre aktører sagtens selv kan tage

sig af.