Landdistriktspolitik                                                                                                                                                                            

Aabenraa kommune har et rigt udbud af aktive landsbyer, der arbejder hårdt for at bevare samlingskraften

i deres lokalområde. Venstre Aabenraa har i de seneste 4 år arbejdet målrettet på at understøtte lokale

initiativer. Vi har ansat en landdistriktscoach, der sammen med lokale ildsjæle har udarbejdet

udviklingsplaner. Vi har fulgt op med penge, så planerne kan føres ud i livet, og vi har stillet penge til

materialekøb til rådighed. Der ud over har vi haft fokus på at fjerne faldefærdige bygninger med

nedrivningspuljer. Men der er meget der kan gøres endnu bedre.

 

Venstre Aabenraa ønsker en kommune i balance med gode muligheder for også at bosætte sig i

landdistrikterne. Dette indebærer for os, at frihedsgraderne til at kunne udfolde sig, må være større end i

byerne. Mange landsbyer er godt på vej med at realisere udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med

kommunen. Udviklingsplanerne tager afsæt i de styrker som den enkelte landsby har. Vi mener, at enhver

landsby med vilje til at udvikle sig, skal have chancen. Omvendt mener vi også, at vi ikke kan holde liv i en

landsby, hvis der ikke er lokal opbakning.

 

Vi har så gode erfaringer med de nye tiltag som virker, så vi vil fortsætte med at sætte puljer af til indkøb af

materialer. Vores erfaring er, at man i de små samfund ikke mangler frivillig arbejdskraft, men at det slider

på de få erhvervsdrivende, der som oftest spørges om sponsorater til indkøb af nødvendige materialer. Det

vigtigste er, at puljerne administreres ubureaukratisk. Vi ønsker også at puljerne kan anvendes til

professionel teknisk bistand, hvis et byggeri eller lign kræver en myndighedsgodkendelse eller

byggetilladelse.

 

Venstre Aabenraa vil fortsætte de gode erfaringer med afholdelse af en lokal landdistriktskonference, og vil

i forlængelse heraf nedsætte en Landdistrikts-tænketank. Tænketanken skal som en af opgaverne klarlægge

barrierer for udvikling i landdistrikterne, og om muligt komme med forslag til en målrettet

investeringsstrategi med nye tiltag indenfor bæredygtighed, alternative boformer samt byggeteknik,

finansiering og lignende.

 

Frivillighedspilot og afskaffelse af byggesagsgebyr

Venstre Aabenraa vil arbejde for at ansætte en frivillighedspilot, der skal guide og hjælpe de frivillige

ildsjæle gennem systemer, hvor myndighedskrav udfordrer og ødelægger de frivilliges engagement. Vi

ønsker at afskaffe byggesags-gebyrer til projekter, der primært er baseret på indsamlinger og sponsorater af

frivillige.

Sammentænk den kollektive og private transport bedre                                                                 

Vi lever i en tid, hvor nye transportformer vinder frem. Det handler bl.a. om delebiler og privat samkørsel.

Vi ønsker at drage nytte af nye transportformer og ny teknologi. Vi ønsker, at den kollektive- og private

transport  skal tænkes bedre sammen. Derfor vil vi fremme digitale løsninger, som er med til at integrere

den kollektive transport  med f.eks. delebiler og privat samkørsel.

 

Venstre Aabenraa anser nye transportformer som væsentlige bosætningsparametre, og vi vil derfor på

forsøgsbasis tilbyde en landsby minibus, der drives af landsbyboere. Den skal fortrinsvis binde landsbyerne

bedre sammen med center- og uddannelses-byerne. Den skal sikre kortere køretider til skolerne, et aktivt

seniorliv, samt et bedre ungdoms- og natteliv.

 

Venstre Aabenraa ønsker at undersøge mulighederne for etablering af førerløse busser

 

Landsbypedel og lokal opgaveløsning

Venstre Aabenraa støtter ordningen med en lokal landsbypedel. Vi vil undersøge mulighederne for en

nemmere og mindre arbejdstung ordning, så det ikke er de lokale ildsjæle, der skal agere arbejdsgiver, men

at udvalgte borgere på f.eks. flexjob, mere selvstændigt kan udføre opgaver.

Nogle landsbyer har på forsøgsbasis selv overtaget vedligehold af kommunale arealer mod betaling. Vi vil

gøre ordningen gennemskuelig og permanent. Det højner kvaliteten, da arealerne plejes efter behov og

eget skøn, og frigør midler til andre opgaver på ønskelisten i landsbyen.

 

Samspil med landsbyråd.

Venstre Aabenraa vil styrke samarbejdet imellem landsbyerne og kommunen.

Landsbyrådet/udviklingsrådet er en vigtig samarbejds- og dialogpartner for det fremtidige arbejde

med at videreudvikle det gode liv i landdistrikterne, herunder også særlig lokale ordninger

som f.eks. vedligehold af grønne områder mm.

Venstre ønsker forsat at understøtte lokal organisering og engagement ved at afsætte de

nødvendige resurser og midler, så det bliver endnu lettere at være frivillig!

 

Samlingssted for unge landsbyboere

Venstre Aabenraa vil samarbejde med unge landsbyboere om at skabe rammerne for lokale

mødesteder. Det bærende element skal være socialt samvær. Her skal lokaler fra

forsamlingshuse, spejderhuse og kommunale bygninger tages med i betragtning.