Infrastruktur

Aabenraa Kommune har en unik geografisk placering nær den dansk tyske grænse og forbindes fra nord til

syd gennem den Sønderjyske motorvej. Jernbanen løber centralt gennem kommunen og udnyttes i god

grad af kombi-terminalen i Padborg og rejsende fra de centrale togstationer i Padborg, Tinglev og Rødekro.

Aabenraa havn er en aktiv erhvervshavn og spiller en central rolle i en række lokale virksomheders drift.

Den fortsatte udnyttelse af disse gode infrastruktur-forbindelser kræver en fortsat udvikling. Nogle

investeringer kræver national finansiering eller medfinansiering, og andre skal prioriteres lokalt af Aabenraa kommune.

 

I Venstre Aabenraa har vi erkendt den store betydning af infrastrukturen for kommunens fremtidige

udvikling, da vores eksisterende virksomheder er afhængige af gode transportforbindelser. Men også for

tiltrækning af nye virksomheder, kræver hurtig og konkurrencedygtig transport. Derfor ønsker Venstre

Aabenraa at investere i fremtiden, og har haft afgørende indflydelse på beslutningen om etableringen af

motorvejtilslutningen ved Rødekro. Også det, at der er forberedt til modulvogntog med lastvogne i

overlængde, udbygning af kombi-terminalen til godstransport på skinner i Padborg, opkøb af Enstedværket

til nye havnerelaterede virksomheder eller til store produktionsvirksomheder, har Venstre Aabenraa haft

indflydelse på. Det er alt sammen tiltag, der skal sikre de fysiske rammer til en positiv erhvervsudvikling.                                                                                                                                                        

Aabenraa havn og Enstedværket                                                                                                            

Aabenraa havn er medvirkende årsag til, at flere virksomheder har etableret sig i Aabenraa Kommune.

Havnen kan anløbes af store skibe med betydelig dybgang, og det betyder, at vi også fremadrettet skal være

fokuseret på mulighederne for at tiltrække virksomheder indenfor tung industri. Hvad enten produktionen

foregår i baglandet som hos Valmont i Hjordkær, eller om bulk-varer læsset og lodset direkte over kaj, så

skaber aktiviteterne arbejdspladser i kommunen.

 

Venstre Aabenraa ønsker, at der skal være en aktiv erhvervshavn i Aabenraa. Men ønsker også med

investeringen i erhvervsarealer på Enstedværkets grund, at fremtidssikre udviklings-mulighederne  udenfor

byen. Vi vil i samarbejde med Havnen tiltrække virksomheder, der kan skabe vækst og beskæftigelse for

kommunens borgere. Det er vores vision, at der skal skabes flere arbejdspladser på arealerne efter

Enstedværket, end der var ansatte, da det var i drift. Derfor vil vi være en aktiv medspiller i projektudvikling

sammen med Havnen.

 

Hvis muligheden byder sig, og vi i fuld samarbejde med havnens kunder, gradvist kan foretage en

udfasning af de tunge aktiviteter på Aabenraa havn, ønsker vi en omdannelse af havnearealerne lidt efter lidt

til liberalt erhverv og boliger. Denne vision skal allerede nu tænkes ind i arealerne nord for Kilen, og

forudsætter at vi får adgang til kaj-arealerne ved Ensted.

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for, at Aabenraa havn indgår i den nationale havneplan, og at

transport-korridorerne gennem Jylland tilgodeser Aabenraa. Desuden ønsker vi, i nært samarbejde med

Flensborg og de øvrige Sønderjyske kommuner, at Aabenraa udnævnes som regional havn

Skinnetrafik og gummihjul

Venstre Aabenraa ønsker, at fremme en sund udbygning af kombi-terminalen i Padborg, for derigennem at

fastholde gods i området, sikre beskæftigelse samt cementere Padborgs position som porten til Europa og

Skandinavien. Vi vil arbejde for dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg.

Ved at fremme skinne og gummihjulstransport fastholder vi ekspertise indenfor transport og logistik, og gør os

mindre sårbare i forhold til infrastruktur-udfordringerne i Tyskland. Venstre Aabenraa vil i samarbejde med

Region Syddanmark og de Sønderjyske kommuner påvirke de tyske politikere til at prioritere en 6 sporet

motorvejsbro over Kielerkanalen og en togtunnel. Dette nedbringer transporttiden gennem Jylland samt til

Sydeuropa og sætter Aabenraa kommune i centrum.

 

Padborg transportcenter

Venstre Aabenraa vil styrke god fremkommelighed i Padborg. Vi vil drøfte infrastruktur-investeringer med

relevante aktører og prioritere større anlægsinvesteringer, herunder Lejrvejens forlængelse. Vi vil fastholde

området som transportområde og værne om områdets karakter som transportcenter med tilknyttede

serviceerhverv. Vi vil arbejde for en tidssvarende og rationel omstrukturering af lagerkapaciteterne,

og stille nødvendige erhvervsarealer til rådighed.

Venstre Aabenraa ønsker, at kommunen skal bidrage økonomisk til en intensiv markedsføring af Padborg

Transportcenter i samarbejde med virksomheder og Business Aabenraa.

 

Vejvedligehold og cykelstier                                                                                                                   

Venstre Aabenraa anser vejvedligehold som en kommunal kerneopgave.

Vi prioriterer vedligehold højt, da efterslæb i vedligehold blot sender regningen videre til de efterfølgende

byråd.

Vi ønsker en grundig og gennemskuelig vedligeholdelsesplan, hvor vi med respekt for de samlede

kommunale udfordringer efterkommer planens anbefalinger i prioriteret rækkefølge.

Venstre Aabenraa ønsker et veludbygget cykelstinet i hele kommunen, der tager afsæt i

trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger.

Vi ønsker at prioritere cykelstier for skolebørn højest og derefter forbindelser til gavn for vores borgere.

Vi ønsker udarbejdet en ny cykelstiplan og ønsker en årlig kontinuerlig udbygning efter denne plan.

Venstre Aabenraa vil i lighed med skolestrukturaftalen, søge at skabe en bred aftale om asfalt og cykelstier,

der forpligtiger kommende byråd ud over deres egen periode.

 

Kassø og datacentre

Venstre Aabenraa ønsker, at afsætte penge til en grundig trafikanalyse med baggrund i Apple’s etablering af

et datacenter. Vi ønsker på baggrund af analysen at sikre nødvendige investeringer i veje, cykelstier og

trafikanlæg i nødvendigt omfang. Analysen skal både tage højde for en etablerings- og ibrugtagningsfase. Vi

ønsker at der reserveres anlægsmidler, så der kan følges op på anbefalingerne.