Ældrepleje

For Venstre Aabenraa er god og værdig ældrepleje en af kommunens grundlæggende primæropgaver. I

takt med at vores borgere bliver ældre og ældre og sundere og sundere, ændrer ældreplejens opgaver sig.

Vi skal kunne rumme den friske ældre med et aktivt seniorliv, den midlertidig syge ældre med behov for

hjælp og rehabilitering en overgang, til den meget plejekrævende ældre i eget hjem eller plejehjem, samt

borgere med demens. Uanset hvor vi i Venstre Aabenraa møder den ældre eller demente, vil vi arbejde for

værdighed, hvor borgeren skal være herre over eget liv så længe som muligt.

                                                                                                                                                            

Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen                                                                                                

Venstre i Aabenraa ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Derfor

vil vi sikre, at der er flere private leverandører, som er godkendt af kommunen, og som ældre kan vælge

imellem. Vi ønsker, at vore ældre visiteres til den hjemmehjælp, der skaber ordentlige og trygge rammer

efter behov og med en gennemskuelig tildeling. Vi går op i at skabe bedre velfærd og samtidig føre en

ansvarlig økonomisk politik, hvor vi har respekt for skatteydernes penge.

 

Derfor vil vi i højere grad spørge til prisen, når kommunen skal have en opgave lavet. Det er et godt princip,

når man skal have lavet en håndværkeropgave i hjemmet – og det er et godt princip i kommunen. Det giver

flere ressourcer til eksempelvis at styrke omsorgen andre steder. Vi vil arbejde for et godt niveau af basal

hjemmehjælp og hjemmepleje, med mulighed for valgfrie tilvalgsordninger. En række opgaver i

hjemmet og personlig pleje skal løses, mens en mere individuel tilgang til det frie valg, bedre tilgodeser den

enkelte borgers egen prioritering.

Derfor ønsker vi,  at ydelserne indenfor klippekortordningen gøres permanent, med mulighed for

individuelle til- og fra valg eller tilkøb.

 

Færre forskellige hjemmehjælpere til den enkelte.

Venstre Aabenraa ønsker, at de ældre i kommunen skal opleve mest mulig kontinuitet i deres pleje. Vi har

derfor som mål, at antallet af forskellige hjemmehjælpere, som kommer i den ældres hjem, skal reduceres.

 

Lokale plejehjem skal bevares

Venstre Aabenraa ønsker at aftalen om plejehjemsstrategien skal føres ud i livet. Derfor skal Grønningen i

Tinglev bevares. Vi ønsker at arbejdet med planlægningen afsluttes nu og nybygningen af det nye plejehjem

iværksættes.

Vi ser gerne et tæt samarbejde om udnyttelse af bygninger med synergi for lokalbefolkningen.

Vi ønsker en analyse af ægtefælleboliger i tilknytning til plejeboligerne medtaget i planlægningen,

for at kunne imødekomme ønsket om, at ægtepar kan forblive sammen, også når den ene

part bliver plejekrævende.

For Venstre Aabenraa er det vigtigt, at vi bibeholder de nuværende plejehjem i nærområderne, herunder

Bovrup, Løjt og Bylderup Bov.

 

Demensvenlige samfund og boliger

Demens er en folkesygdom, som vil ramme flere og flere i fremtiden i takt med, at vi bliver ældre. Derfor vil

vi sikre, at kommunen bliver mere demensvenlig. I demensplanen 2025 er der afsat penge til en række

puljer, der skal understøtte et mere demensvenligt samfund. Dem skal vi gøre brug af på den bedst mulige

måde. Vi vil samle viden på området og indrette et passende antal af vores plejeboliger, så de bedst muligt

geografisk og indretningsmæssigt understøtter borgeren og de nærmeste pårørendes behov. Samtidig vil

vi afsætte administrative ressourcer, der skal sikre at vores medarbejdere hele tiden er opdateret på den

nyeste viden på området. Demensvenlige boliger skal indgå i den fortsatte implementering af vores

plejeboligstrategi.

                                                                                                                                                                

Bedre forebyggelse og genoptræning                                                                                                 

Venstre Aabenraa vil styrke indsatsen overfor ældre, som bliver syge og evt. må indlægges på hospitalet. Vi

ønsker, at den forebyggende indsats skal styrkes, så der tages bedre vare på ældre, som er i risiko for at

blive syge og akutindlagt. Den nye hjemmesygeplejerskeordning er et skridt i den rigtige retning, og vi

ønsker, i samarbejde med medarbejderne, at videreudvikle og optimere indsatsen. Vi ønsker en kritisk

indstilling i samarbejdet med Regionerne i forhold til udskrivningerne fra hospitalet, og ønsker en tæt

opfølgning i forhold til opgavefordeling. Vi ønsker en tryg og god tilbagevenden efter et hospitalsophold,

evt. med et mellemstop på et plejehjem eller rehabiliteringscenter.

 

Vi ser også øget og relevant anvendelse af velfærdsteknologi ved genoptræning i eget hjem, som et godt

alternativ til tidskrævende konsultationer på et sundhedscenter. Vi ønsker at tilvejebringe god viden, hvad der

virker for den ældre, så en god dagligdag i eget hjem understøttes.

 

Sygeplejeklinikker

Venstre Aabenraa ser de lokale Sygeplejeklinikker som en vigtig brik i udviklingen af sygeplejen De skal

benyttes af de borgere, som ikke umiddelbart kræver sygeplejebehandling i borgerens eget hjem. Med lokale

Sygeplejeklinikker kan borgerne bl.a. tilbydes fleksible besøgstider, som passer bedst ind i borgernes

hverdag.

De nuværende lokale Sygeplejeklinikker findes i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa.  Venstre Aabenraa vil

arbejde for etablering af yderligere Sygeplejeklinikker i andre lokalområder, hvis kapaciteten vil skulle øges i

de kommende år.

 

Samarbejde om udbud og forebygge konkurser

KL, Ældre Sagen, DI og Dansk Erhverv gik sammen om at udarbejde en række fælles pejlemærker for

inddragelse af private aktører. Venstre Aabenraa vil samarbejde med andre kommuner om udbud af

hjemmehjælpen og tage afsæt i disse pejlemærker. Samtidig vil vi inddrage høstede erfaringer ved udbud,

og stille krav om garanti-stillelse for fuldførelse af opgaverne.

 

Et aktivt seniorliv

Venstre Aabenraa ønsker et rigt udbud af tilbud til alle, der ønsker et aktivt seniorliv præget af socialt

samvær, kulturelle aktiviteter, motion eller noget helt andet. Vi vil derfor sikre gode og alsidige kommunale

tilbud. Vi ønsker at kortlægge, hvem der bruger kommunens tilbud. Herefter udarbejde en strategi for, hvordan

kommunens tilbud kan nå en bredere målgruppe – f.eks. flere ældre mænd. Vi ønsker ligeledes, at kommunen

bakker aktivt op om det frivillige foreningslivs arbejde på ældreområdet – f.eks. via hjælp til lokaler. Vi ønsker,

at bygge videre på de mange gode tiltag der er, i samarbejde med f.eks. ældresagen. Vi vil ansætte en

frivillighedspilot, der skal guide og hjælpe de frivillige ildsjæle gennem systemer, hvor myndighedskrav

udfordrer de frivilliges engagement.

                                                                                                                                                                 

Ældre borgere er en samfundsressource                                                                                            

Mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet til fordel for en pensionisttilværelse, har ofte tid og lyst til at

engagere sig i frivilligt arbejde. Det skal vi udnytte. Vi ønsker derfor, at pensionister får bedre muligheder

for at tage del i samfundet og knytte bånd til såvel unge som ældre. Vi vil tage diskussionen med de faglige

organisationer, og gøre op med at de frivillige tager andres job.

 

Opgaver, der i dag ikke bliver udført på f.eks. plejehjem, skal kunne udføres af frivillige kræfter, til gavn og

glæde for andre medmennesker. Vi vil fjerne forhindringer, skabe overblik, hvor idrætsforeninger mv. mangler

hænder, og arbejde aktivt for at styrke transportforbindelserne også for borgere i landdistrikterne. Vi ønsker et

tæt samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa.

 

Ældrevenlig digitalisering

I takt med at flere af de offentlige services bliver digitaliseret, er det vigtigt, at de ældre også får mulighed

for at benytte mulighederne i den digitale borgerservice. Derfor ønsker vi gode rammer for, at frivillige i

kommunen kan oplære de ældre i at bruge internettet, NemID, netbank osv. Vi vil fortsat understøtte

mulighederne for at ældre kan få personlig hjælp og kontakt via vores borgervejleder, borgerservice og

bibliotekerne. Desuden vil vi understøtte brugervenlige digitale løsninger, der minimerer en basal kunnen

for anvendelse af digitale platforme.