Vindmøller, solcelleparker, biogas og fjernvarme

Venstre Aabenraa er stor tilhænger af vedvarende energi og bæredygtighed. Vi ønsker at fremme projekter til

gavn for miljøet og almenheden, uden at tilsidesætte den enkelte borgers retssikkerhed.

Billig energi og varme er et bosætningsparameter. Venstre Aabenraa vil arbejde for fremme af billig

fjernvarme og inddragelse af spildvarme fra datacentre.

 

Vi ønsker at genoptage udpegningen af arealer til opsætning af vindmøller med udgangspunkt i den

igangværende undersøgelse fra Kræftens bekæmpelse. Vi vil fortsat arbejde for klare Nationale

retningslinjer for øgede afstandskrav og nye metoder, der sikrer berørte borgere en rimelig kompensation

for værditab og individuelle målte støjgener. Det er afgørende at udlæg til vedvarende energianlæg sker i

samarbejde med de lokale beboere.

 

Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for, at grænsenære møller opføres i dialog med borgere på begge sider

af grænsen, og at Espoo konventionen skal gælde. – Espoo konventionen er en aftale om vurdering af

virkningerne på miljøet tværs over landegrænser vedtaget i den finske by Espoo – .Vi vil fortsat arbejde for, at

de berørte borgere ved Bølå kompenseres i forhold til evt. nye retningslinjer med tilbagevirkende kraft.